Badan Pengurusan Bersama Apartment dan Kedai Seksyen 7 Lestari Perdana

"Bantulah Kami Untuk Membantu Anda"

Soalan Lazim


 

1.      Bilakah berkuatkuasanya Akta Pengurusan Strata 2013?  

 

Akta Pengurusan Strata 2013 hanya terpakai bagi Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Mula berkuat kuasa pada 1 Jun 2015 dan hendaklah dibaca dan ditafsirkan bersama dengan akta Hakmilik Strata 1985.

 

 

2.      Apakah yang dimaksudkan dengan unit syer yang diumpukkan?

 

Unit syer bagi setiap kawasan hendaklah diuntukkan oleh badan yang mempunyai kewajipan atau bertanggungjawab di bawah ini untuk menyenggarakan dan menguruskan bangunan atau tanah yang dicadangkan untuk dipecah bahagi kepada petak-petak dan harta bersama mengikut formula yang ditetapkan dalam jadual Pertama, dan penguntukan itu hendaklah disifatkan sebagai unit syer yang diumpukkan bagi setiap kawasan apabila penguntukan itu difailkan dengan Pesuruhjaya Bangunan.

 

 

3.      Saya masih belum menjelaskan kesemua caj bil penyelenggaraan semasa pengurusan oleh pemaju. Adakah baki yang tidak dipindahkan hendaklah terletak hak pada badan pengurusan Bersama?  

 

Mengikut Seksyen 16. (1) Akta Pengurusan Strata 2013, Jika apa-apa baki wang dalam akaun penyenggaraan dan dalam akaun kumpulan wang penjelas tidak dipindahkan oleh pemaju, wang itu hendaklah terletak hak pada badan pengurusan bersama pada tarikh habis tempoh pengurusan pemaju. Seksyen 16 (2) Akta yang sama juga menyatakan apa-apa hak, kuasa atau remedi yang diberikan kepada pemaju berkenaan dengan Caj, caruman kepada kumpulan wang penjelas, dan apa-apa aset lain bagi akaun penyenggaraan dan akaun kumpulan wang penjelas, hendaklah terletak hak pada badan pengurusan bersama pada tarikh habis tempoh pengurusan pemaju, dan badan pengurusan bersama itu hendaklah mempunyai hak, kuasa dan remedi yang sama seolah- olah ia telah pada setiap masa menjadi suatu hak, kuasa atau remedi badan pengurusan bersama itu, termasuk hak berkenaan dengan apa-apa prosiding undang-undang atau permohonan kepada mana-mana pihak berkuasa yang belum selesai sebaik sebelum habis tempoh pengurusan pemaju. Apa-apa penghakiman atau award mana-mana timbang tara atau tribunal lain yang diperoleh oleh pemaju berkenaan dengan Caj, caruman kepada kumpulan wang penjelas dan apa-apa aset lain bagi akaun penyenggaraan dan akaun kumpulan wang penjelas, dan tidak dilaksanakan dengan sepenuhnya sebelum habis tempoh pengurusan pemaju boleh dikuatkuasakan oleh badan pengurusan bersama.

 

 

4.      Apakah kewajipan badan pengurusan bersama?

 

Kewajipan badan pengurusan bersama adalah seperti yang berikut:

 

(a) untuk menyenggarakan dan menguruskan dengan sepatutnya bangunan atau tanah yang dicadangkan untuk dipecah bahagi kepada petak-petak dan harta bersama, dan menjaganya dalam keadaan yang baik dan pembaikan yang dapat digunakan;

 

(b) untuk menentukan dan mengenakan Caj yang kena didepositkan ke dalam akaun penyenggaraan bagi maksud penyenggaraan dan pengurusan yang patut bagi bangunan atau tanah yang dicadangkan untuk dipecah bahagi kepada petak-petak dan harta bersama;

 

(c) untuk menentukan dan mengenakan caruman kepada kumpulan wang penjelas yang kena didepositkan ke dalam akaun kumpulan wang penjelas bagi maksud membayar perbelanjaan yang sebenar atau yang dijangkakan;

 

 (d) untuk mengambil insurans atau menginsuranskan terhadap apa-apa risiko lain sebagaimana yang diarahkan oleh pemunya petak melalui ketetapan khas;

 

(e) untuk mematuhi apa-apa notis atau perintah yang diberikan atau dibuat oleh pihak berkuasa tempatan atau mana- mana pihak berkuasa awam yang berwibawa yang menghendaki pemberhentian apa-apa kacau ganggu ke atas harta bersama, atau yang memerintahkan pembaikan atau kerja lain yang hendaklah dilakukan berkenaan dengan harta bersama itu atau penambahbaikan lain kepada harta bersama itu;

 

(f) untuk menyediakan dan menyenggarakan suatu daftar bagi kesemua pemunya petak bangunan atau tanah yang dicadangkan untuk dipecah bahagi kepada pemilik petak;

 

(g) untuk memastikan bahawa akaun yang dikehendaki untuk disenggarakan oleh badan pengurusan bersama diaudit dan untuk menyediakan penyata kewangan teraudit bagi makluman kepada anggotanya;

 

(h) untuk menguatkuasakan undang-undang kecil; dan

 

(i) untuk melakukan apa-apa benda lain yang suai manfaat atau perlu bagi penyenggaraan dan pengurusan yang patut bagi bangunan atau tanah yang dicadangkan untuk dipecah bahagi kepada petak-petak dan harta bersama.

 

 

5.      Apakah kuasa badan pengurusan bersama?

 

Kuasa badan pengurusan bersama adalah seperti yang berikut:

 

(a) untuk memungut caj daripada pemunya petak mengikut kadar unit syer yang diumpukkan bagi petak mereka masing-masing;

 

(b) untuk memungut caruman kepada kumpulan wang penjelas daripada pemunya petak;

 

(c) untuk membenarkan perbelanjaan bagi menjalankan penyenggaraan dan pengurusan bangunan atau tanah yang dicadangkan untuk dipecah bahagi kepada petak-petak dan harta bersama;

 

(d) untuk mendapatkan daripada mana-mana pemunya petak apa-apa jumlah wang yang dibelanjakan oleh badan pengurusan bersama berkenaan dengan petak itu dalam mematuhi apa-apa notis atau perintah ;

 

(e) untuk membeli, menyewa atau selainnya memperoleh harta alih bagi kegunaan pemunya petak yang berkaitan dengan penikmatan harta bersama mereka;

 

(f) untuk mengambil atau mengatur dan mendapatkan perkhidmatan mana-mana orang atau ejen untuk mengusahakan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama bagi bangunan atau tanah yang dicadangkan untuk dipecah bahagi kepada petak-petak;

 

(g) untuk membuat undang-undang kecil tambahan bagi penyenggaraan dan pengurusan yang patut bagi bangunan atau tanah yang dicadangkan untuk dipecah bahagi kepada petak-petak dan harta bersama; dan

 

(h) untuk melakukan segala perkara yang semunasabahnya perlu bagi pelaksanaan kewajipannya di bawah Akta Pengurusan Strata 2013 dan bagi penguatkuasaan undang-undang kecil.

 

Jika badan pengurusan bersama melakukan apa-apa perbelanjaan atau melaksanakan apa-apa pembaikan, kerja atau perbuatan yang badan pengurusan bersama itu dikehendaki atau dibenarkan oleh atau di bawah Bahagian ini atau oleh atau di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain untuk melaksanakan, tanpa mengira sama ada atau tidak perbelanjaan itu dilakukan atau pembaikan, kerja atau perbuatan itu dilaksanakan berikutan daripada penyampaian apa-apa notis atau perintah kepadanya oleh mana-mana kerajaan atau pihak berkuasa berkanun; dan

 

Jika perbelanjaan atau pembaikan, kerja atau perbuatan yang disebut dalam perenggan (a) dijadikan perlu oleh sebab apa-apa perbuatan yang sengaja atau cuai atau peninggalan oleh pihak, atau pelanggaran mana-mana peruntukan undang-undang kecilnya oleh, mana-mana pemunya petak atau penyewanya, penerima pajak, pemegang lesen atau jemputan, jumlah perbelanjaan apa-apa wang yang dibelanjakan oleh badan pengurusan bersama itu dalam melaksanakan pembaikan, kerja atau perbuatan itu boleh didapatkan olehnya daripada pemunya petak itu sebagai suatu hutang melalui suatu tindakan dalam mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa berwibawa atau di hadapan Tribunal.

.

 

6.      Bagaimana pemilihan Jawatankuasa pengurusan Bersama dilaksanakan?

 

Badan pengurusan bersama hendaklah memilih jawatankuasa pengurusan bersama yang hendaklah, tertakluk kepada apa-apa sekatan yang dikenakan atau arahan yang diberikan oleh badan pengurusan bersama itu pada mesyuarat agung, melaksanakan kewajipan badan pengurusan bersama itu dan menjalankan urusan badan pengurusan bersama itu bagi pihaknya, dan boleh bagi maksud itu menjalankan apa-apa kuasa badan pengurusan bersama itu. Peruntukan Jadual kedua dalam Akta Pengurusan Strata 2013 hendaklah terpakai bagi badan pengurusan bersama dan jawatankuasa pengurusan bersama.  

 

 

7.      Kenapa badan pengurusan bersama perlu menubuhkan akaun penyenggaraan serta kawalan ke atas akaun tersebut dan apakah kegunaan wang dari akaun penyenggaraan?

 

Badan pengurusan bersama hendaklah membuka dan menyenggarakan suatu akaun penyenggaraan dengan suatu bank atau institusi kewangan. Akaun penyenggaraan hendaklah ditadbirkan dan dikawal oleh badan pengurusan bersama dan hendaklah terdiri daripada;

 

(a) semua baki wang dalam akaun penyenggaraan yang dipindahkan oleh pemaju kepada badan pengurusan bersama itu ;

 

(b) semua atau mana-mana bahagian caj yang dikenakan oleh atau kena dibayar kepada badan pengurusan bersama;

 

(c) semua wang yang diperoleh daripada pajakan, sewa atau penggunaan mana-mana harta yang boleh dicaj dengan sah oleh badan pengurusan bersama itu;

 

(d) semua wang dan harta lain yang boleh mengikut apa- apa cara menjadi kena dibayar kepada atau terletak hak pada badan pengurusan bersama itu berkenaan dengan apa-apa perkara yang bersampingan dengan fungsi dan kuasanya; dan

 

(e) semua wang lain yang diterima dengan sah oleh badan pengurusan bersama itu, termasuk bunga, derma dan amanah.

 

Akaun penyenggaraan hendaklah digunakan semata-mata bagi maksud membayar perbelanjaan am atau lazim yang sebenar atau yang dijangkakan yang perlu berkenaan dengan perkara yang berikut:

 

(a) menyenggarakan harta bersama dalam keadaan yang baik secara hari ke hari;

 

(b) membayar perbelanjaan yang dilakukan dalam menyediakan perkhidmatan pembersihan bagi harta bersama, perkhidmatan keselamatan dan kemudahan bagi penghuni bangunan;

 

(c) membayar apa-apa premium bagi insurans yang diambil atau apa-apa insurans lain yang diluluskan oleh suatu ketetapan khas pada mesyuarat agung;

 

(d) mematuhi apa-apa notis atau perintah yang diberikan atau dibuat oleh pihak berkuasa tempatan berkenaan dengan pemeriksaan berkala bagi mana-mana bangunan di dalam kawasan pemajuan mengikut cara yang dinyatakan dalam Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974;

 

(e) kerja pengecatan yang kecil pada premis harta bersama;

 

(f) menjalankan pemeriksaan bagi semua sistem pendawaian elektrik harta bersama itu dan menggantikan atau membaiki mana-mana sistem pendawaian yang rosak, jika ada;

 

(g) menjalankan pemeriksaan, penyenggaraan dan pembaikan tangki air utama;

(h) membayar sewa dan kadar, jika ada;

 

(i) membayar apa-apa fi yang dilakukan bagi pengauditan akaun yang dikehendaki untuk disenggarakan oleh badan pengurusan bersama;

 

(j) membayar semua caj yang semunasabahnya dilakukan bagi pentadbiran akaun yang dikehendaki untuk disenggarakan oleh badan pengurusan bersama sebagaimana yang ditentukan oleh Pesuruhjaya Bangunan;

 

(k) membayar saraan atau fi bagi ejen pengurusan yang dilantik;

 

(l) membayar elaun dan belanja lain bagi anggota badan pengurusan bersama dan anggota jawatankuasa pengurusan bersama mengikut apa-apa kadar yang diluluskan oleh Pesuruhjaya;

 

(m) membayar apa-apa belanja, kos atau perbelanjaan berhubung dengan pemerolehan perkhidmatan, termasuk pengambilan khidmat pakar runding, fi atau kos guaman dan fi dan kos lain, yang dilakukan dengan sepatutnya atau diterima oleh badan pengurusan bersama dalam pelaksanaan fungsinya dan penjalanan kuasanya; atau

 

(n) membayar perbelanjaan lain yang bersifat am atau lazim yang berhubungan dengan penyenggaraan dan pengurusan bangunan atau tanah yang dicadangkan untuk dipecah bahagi kepada petak-petak dan harta bersama.

 

 

8.      Kenapa badan pengurusan bersama perlu menubuhkan akaun kumpulan wang penjelas dan apakah kegunaan wang dari akaun tersebut?

 

Badan pengurusan bersama hendaklah membuka dan menyenggarakan suatu akaun kumpulan wang penjelas dengan suatu bank atau institusi kewangan, yang ke dalamnya hendaklah didepositkan semua baki wang dalam akaun kumpulan wang penjelas yang dipindahkan oleh pemaju kepada badan pengurusan bersama dan semua caruman kepada kumpulan wang penjelas yang dibayar oleh pemunya petak kepada badan pengurusan bersama itu. Akaun kumpulan wang penjelas hendaklah digunakan semata-mata bagi maksud membayar perbelanjaan modal yang sebenar atau yang dijangkakan berkenaan dengan perkara yang berikut:

 

(a) pengecatan atau pengecatan semula mana-mana bahagian harta bersama;

 

(b) pemerolehan apa-apa harta alih bagi kegunaan yang berhubungan dengan harta bersama;

 

(c) pembaharuan atau penggantian apa-apa lekapan atau lengkapan yang terdapat dalam mana-mana harta bersama;

 

(d) menaik taraf dan mengelokkan harta bersama; atau

 

(e) apa-apa perbelanjaan modal lain sebagaimana yang difikirkan perlu oleh badan pengurusan bersama.

 

 

9.      Kenapa pemunya petak perlu membayar caj, dan caruman kumpulan wang penjelas kepada badan pengurusan bersama?

 

Setiap pembeli hendaklah membayar caj, dan caruman kepada kumpulan wang penjelas, berkenaan dengan petaknya kepada badan pengurusan bersama bagi penyenggaraan dan pengurusan bangunan atau tanah yang dicadangkan untuk dipecah bahagi kepada petak-petak dan harta bersama di dalam suatu kawasan pemajuan. Pemaju hendaklah membayar caj, dan caruman kepada kumpulan wang penjelas, kepada badan pengurusan bersama berkenaan dengan petak di dalam kawasan pemajuan yang belum dijual, yang merupakan suatu jumlah wang yang bersamaan dengan caj, dan caruman kepada kumpulan wang penjelas, yang kena dibayar oleh pembeli kepada badan pengurusan bersama itu sekiranya petak itu dijual. Jumlah caruman kepada kumpulan wang penjelas yang kena dibayar hendaklah suatu jumlah wang yang bersamaan dengan sepuluh peratus daripada caj melainkan jika ditentukan selainnya oleh badan pengurusan bersama dari semasa ke semasa pada suatu mesyuarat agung yang tidak boleh kurang daripada sepuluh peratus daripada caj.

 

Pemunya petak hendaklah, dalam masa empat belas hari dari tarikh penerimaan notis daripada badan pengurusan bersama, membayar caj, dan caruman kepada kumpulan wang penjelas, kepada badan pengurusan bersama itu. Jika apa-apa jumlah wang itu masih tidak dibayar oleh pemunya petak berkenaan dengan petaknya apabila habis tempoh empat belas hari yang dinyatakan, badan pengurusan bersama itu boleh mendapatkan jumlah wang itu mengikut cara yang dinyatakan dalam seksyen 34 Akta Pengurusan Strata 2013 dan pemunya petak itu hendaklah membayar bunga pada kadar yang ditentukan oleh badan pengurusan bersama tetapi bunga itu tidak boleh melebihi sepuluh peratus setahun.

 

 

10.  Apakah kewajipan badan pengurusan bersama berhubung dengan akaun penyenggaraan dan akaun kumpulan wang penjelas ?

 

Badan pengurusan bersama hendaklah berkenaan dengan akaun penyenggaraan dan akaun kumpulan wang penjelas;

 

(a) menyebabkan apa-apa akaun dan rekod akaun disediakan yang akan menjelaskan transaksi akaun dengan secukupnya dan membolehkan kunci kira-kira, penyata pendapatan dan perbelanjaan dan penyata untung rugi yang benar dan adil disediakan bagi tempoh bermula dari mesyuarat agung tahunan pertamanya;

 

(b) melantik seorang juruaudit syarikat yang diluluskan untuk menjalankan audit ke atas akaun pada setiap tahun dan akaun itu hendaklah dibentangkan pada mesyuarat agung tahunan diaudit sehingga suatu tarikh yang tidak lebih awal daripada tiga bulan sebelum mesyuarat itu;

 

(c) memfailkan dengan Pesuruhjaya suatu salinan akaun teraudit yang diperakui benar bersama dengan laporan juruaudit dalam masa empat belas hari daripada pengauditan akaun itu; dan

 

(d) membenarkan Pesuruhjaya atau mana-mana orang yang diberi kuasa oleh Pesuruhjaya secara bertulis untuk bertindak bagi pihaknya akses yang penuh dan bebas kepada akaun dan rekod akaun dan untuk membuat salinan atau cabutan bagi akaun dan rekod akaun itu.

 

Walau apa pun, Pesuruhjaya hendaklah mempunyai, pada bila-bila masa, hak untuk melantik seorang juruaudit syarikat yang diluluskan untuk menyiasat akaun dan rekod akaun yang dinyatakan dan badan pengurusan bersama hendaklah membayar semua perbelanjaan yang dilakukan bagi maksud itu.

 

Badan pengurusan bersama hendaklah memberi Pesuruhjaya atau mana-mana pihak berkuasa awam apa-apa penyata, laporan, akaun dan maklumat berkenaan dengan aktiviti dan kewangannya sebagaimana yang dikehendaki atau diarahkan oleh Pesuruhjaya dari semasa ke semasa. Jika badan pengurusan bersama tidak mematuhi, tiap-tiap anggota jawatankuasa pengurusan bersama melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi dua ratus lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua- duanya.

 

Dalam prosiding terhadap anggota jawatankuasa pengurusan bersama bagi suatu kesalahan, adalah menjadi suatu pembelaan jika anggota itu membuktikan bahawa kesalahan itu telah dilakukan tanpa pengetahuannya, persetujuannya atau pembiarannya; dan dia telah mengambil segala langkah yang munasabah dan telah menjalankan segala usaha yang wajar untuk mencegah pelakuan kesalahan itu.

 

 

11.  Apakah Badan Pengurusan Bersama berkewajipan menyediakan senarai pemunya petak?

 

Badan pengurusan bersama hendaklah menyediakan dan menyenggarakan suatu daftar dalam apa-apa bentuk sebagaimana yang dikehendaki oleh Pesuruhjaya, yang mengandungi butiran berkenaan dengan semua petak di dalam kawasan pemajuan seperti unit syer yang diumpukkan yang diuntukkan kepada setiap petak, luas lantai petak, nama dan alamat tiap-tiap pemunya petak dan jika pemunya petak itu bukan seorang pemastautin Malaysia, alamat di Malaysia yang pada alamat itu notis boleh disampaikan kepada pemunya petak itu, nama dan alamat peguam cara yang bertindak bagi pemunya petak dalam penjualan dan pembelian petak itu, jika ada.

.

Jika badan pengurusan bersama tidak mematuhinya, tiap-tiap anggota jawatankuasa pengurusan bersama melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya. Dalam prosiding terhadap anggota jawatankuasa pengurusan bersama bagi suatu kesalahan, adalah menjadi suatu pembelaan jika anggota itu membuktikan bahawa kesalahan itu telah dilakukan tanpa pengetahuannya, persetujuannya atau pembiarannya dan dia telah mengambil segala langkah yang munasabah dan telah menjalankan segala usaha yang wajar untuk mencegah pelakuan kesalahan itu.

 

 

12.  Apakah hak pemunya petak atau bakal pembeli?

 

Tertakluk kepada pembayaran suatu fi yang tidak melebihi lima puluh ringgit, atas permohonan oleh atau bagi pihak seseorang yang merupakan pemunya petak, atau oleh atau bagi pihak seseorang yang merupakan bakal pembeli, badan pengurusan bersama hendaklah mengeluarkan kepada orang itu suatu perakuan yang memperakui;

 

(a) jumlah Caj, dan caruman kepada kumpulan wang penjelas, yang kena dibayar oleh pemunya petak;

 

(b) masa dan cara pembayaran jumlah apa-apa Caj, dan caruman kepada kumpulan wang penjelas;

 

(c) jumlah, jika ada, tunggakan apa-apa Caj, dan caruman kepada kumpulan wang penjelas, berkenaan dengan petak itu;

 

(d) jumlah wang yang terdapat dalam kredit akaun penyenggaraan dan jumlah wang dalam akaun itu yang telah dikomitkan atau dirizabkan bagi belanja yang telah dilakukan oleh badan pengurusan bersama;

 

(e) jumlah wang yang terdapat dalam kredit akaun kumpulan wang penjelas dan jumlah wang dalam akaun itu yang telah dikomitkan atau dirizabkan bagi belanja yang telah dilakukan oleh badan pengurusan bersama; dan

 

(f) jenis pembaikan dan perbelanjaan yang dilakukan badan pengurusan bersama yang sepatutnya  ditanggung oleh pemunya petak bagi petak itu.

 

 

13.  Apakah badan pengurusan bersama mempunyai kuasa untuk menentukan dan menguatkuasakan Undang-undang kecil bagi bangunan atau tanah yang dicadangkan untuk dipecah bahagi kepada petak-petak?

 

Apa-apa undang-undang kecil yang ditetapkan oleh peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta Pengurusan Strata 2013 hendaklah mempunyai kuat kuasa berhubung dengan tiap-tiap bangunan atau tanah yang dicadangkan untuk dipecah bahagi kepada petak-petak dan harta bersama.

 

Badan pengurusan bersama boleh, melalui suatu ketetapan khas, membuat undang-undang kecil tambahan atau membuat pindaan kepada undang-undang kecil tambahan bagi mengawal selia kawalan, pengurusan, pentadbiran, penggunaan dan penikmatan bangunan atau tanah yang dicadangkan untuk dipecah bahagi kepada petak-petak dan harta bersama, termasuk kesemua atau mana-mana perkara seperti langkah-langkah keselamatan dan perlindungan; butiran bagi mana-mana harta bersama yang penggunaannya dihadkan;  pemeliharaan binatang peliharaan; tempat letak kereta; penutup lantai; kawalan sampah; tingkah laku; garis panduan seni bina dan landskap yang hendaklah dipatuhi oleh semua pemunya petak; dan pengenaan denda yang tidak melebihi dua ratus ringgit terhadap mana-mana pemunya petak, penghuni atau jemputan yang melanggari mana-mana undang-undang kecil.

 

Undang-undang kecil tambahan yang dibuat hendaklah mengikat pemaju atau badan pengurusan bersama itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, dan pemunya petak, dan mana-mana pemegang gadaian atau pemegang serah hak, penerima pajak, penyewa atau penghuni sesuatu petak pada takat yang sama seolah-olah undang-undang kecil tambahan itu telah ditandatangani atau dimeterai oleh pemaju atau badan pengurusan bersama itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, dan setiap pemunya petak dan setiap pemegang gadaian atau pemegang serah hak, penerima pajak, penyewa atau penghuni itu, masing-masing dan mengandungi waad bersama untuk memerhati, mematuhi dan melaksanakan semua peruntukan undang-undang kecil tambahan itu.

 

Badan pengurusan bersama hendaklah menyimpan suatu rekod bagi undang-undang kecil tambahan yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa. Apabila menerima permohonan secara bertulis yang dibuat oleh pemunya petak atau seseorang yang diberi kuasa dengan sewajarnya untuk memohon bagi pihak pemunya petak suatu salinan undang-undang kecil tambahan yang berkuat kuasa, membekalkan kepada pemunya petak itu atau orang yang diberi kuasa dengan sewajarnya oleh pemunya petak itu, dengan kos yang munasabah, suatu salinan undang-undang kecil tambahan itu; dan atas permohonan mana-mana orang yang memuaskan hati badan pengurusan bersama bahawa dia mempunyai kepentingan yang sepatutnya untuk membuat permohonan sedemikian, menjadikan undang-undang kecil tambahan itu tersedia untuk pemeriksaan.

 

Suatu salinan mana-mana undang-undang kecil tambahan yang dibuat oleh badan pengurusan bersama dan apa-apa pindaan bagi mana- mana undang-undang kecil tambahan itu yang sedang berkuat kuasa, yang diperakui sebagai suatu salinan benar di bawah meterai badan pengurusan bersama itu, hendaklah difailkan badan pengurusan bersama itu dengan Pesuruhjaya dalam hal undang-undang kecil tambahan itu dibuat oleh badan pengurusan bersama, dalam masa empat belas hari dari tarikh ketetapan khas diluluskan oleh badan pengurusan bersama yang meluluskan undang- undang kecil tambahan itu.

 

Badan pengurusan bersama atau mana-mana pemunya petak adalah berhak untuk memohon kepada mahkamah yang mempunyai bidang kuasa berwibawa atau Tribunal bagi suatu perintah untuk menguatkuasakan pelaksanaan atau mencegah pelanggaran terhadap, mana-mana undang- undang kecil oleh; atau untuk mendapatkan ganti rugi bagi apa-apa kerugian atau kecederaan kepada mana-mana orang atau harta yang timbul daripada pelanggaran mana-mana undang-undang kecil daripada, mana-mana orang yang terikat untuk mematuhi undang-undang kecil itu.

 

 

14 Apakah tatacara mendapatkan jumlah wang yang kena dibayar ?

 

Jika suatu jumlah wang yang kena dibayar kepada badan pengurusan bersama daripada pemunya petak,  badan pengurusan bersama boleh menyampaikan kepada pembeli atau pemunya petak, suatu notis bertulis yang menuntut pembayaran jumlah wang itu yang kena dibayar dalam tempoh tidak boleh kurang daripada empat belas hari dari tarikh penyampaian notis itu.

 

Jika mana-mana jumlah wang masih tidak dibayar oleh pembeli atau pemunya petak pada akhir tempoh yang dinyatakan dalam notis, badan pengurusan bersama boleh memfailkan suatu saman atau tuntutan dalam suatu mahkamah yang mempunyai bidang kuasa berwibawa atau di hadapan Tribunal untuk mendapatkan jumlah wang tersebut.

 

Mana-mana pembeli atau pemunya petak yang, tanpa alasan yang munasabah, tidak mematuhi notis telah melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya, dan dalam hal suatu kesalahan berterusan, didenda selanjutnya tidak melebihi lima puluh ringgit bagi tiap-tiap hari atau sebahagiannya kesalahan itu berterusan selepas disabitkan.

 

 

14.  Bagaimanakah cara untuk mendapatkan jumlah wang melalui kaedah sita harta alih?

 

Pesuruhjaya boleh, apabila permohonan secara bertulis dibuat oleh mana-mana anggota jawatankuasa pengurusan bersama, mengeluarkan suatu waran penahanan dalam Borang A Jadual ketiga yang memberi kuasa bagi penahanan apa-apa harta alih yang dipunyai oleh pemunya petak yang ingkar yang dijumpai di dalam bangunan atau di tempat lain di dalam Negeri itu.

 

Waran penahanan hendaklah dilaksanakan oleh seseorang anggota jawatankuasa pengurusan bersama atau oleh seseorang yang diambil bekerja secara khusus oleh badan pengurusan bersama untuk melaksanakan waran sedemikian, di hadapan Pesuruhajaya atau seorang pegawai daripada pejabat Pesuruhjaya.

 

Jika anggota jawatankuasa pengurusan bersama menghadapi kesukaran dalam melaksanakan waran itu, anggota atau orang itu boleh mendapatkan bantuan Pesuruhjaya, dan dalam memberikan bantuan itu, Pesuruhjaya boleh meminta bantuan pegawai polis yang berpangkat tidak rendah daripada Inspektor.

 

Seseorang yang melaksanakan waran itu boleh, pada waktu siang, masuk dengan cara kekerasan ke dalam mana-mana rumah atau bangunan atau mana- mana bahagian rumah atau bangunan itu bagi maksud melaksanakan waran itu; dan hendaklah, sebaik selepas penahanan itu, membuat suatu inventori bagi harta yang ditahan di bawah waran itu dan menyampaikan suatu notis dalam Borang B Jadual ketiga kepada orang yang, pada masa penahanan itu, memiliki atau didapati memiliki harta itu.

 

Penyewa, penyewa kecil atau penghuni yang untuk mengelakkan penahanan atau penjualan harta alih kerana apa-apa jumlah wang yang kena dibayar kepada badan pengurusan bersama tidak dibayar oleh pemunya petak, membayar jumlah wang itu boleh jika tiada apa-apa perjanjian bertulis yang berlawanan, menolak jumlah yang telah dibayar sedemikian olehnya daripada sewa yang kena dibayar atau menjadi kena dibayar olehnya kepada pemunya petak itu; dan memegang milikan harta itu sehingga jumlah yang telah dibayar sedemikian olehnya dibayar balik sepenuhnya kepadanya sama ada dengan cara penolakan daripada sewa atau selainnya.

 

Resit yang dikeluarkan oleh badan pengurusan bersama bagi apa-apa jumlah yang dibayar oleh penyewa, penyewa kecil atau penghuni hendaklah disifatkan sebagai pelepasan penuh bagi jumlah yang sama dengan sewa itu.

 

Jika mana-mana orang yang hartanya ditahan mempertikaikan kesahan penahanan itu, dia boleh, dalam masa empat belas hari dari tarikh penahanan itu, memohon kepada Mahkamah Majistret yang mempunyai bidang kuasa di tempat penahanan itu bagi suatu perintah bagi pelepasan harta itu, dan Mahkamah Majistret, selepas membuat apa-apa siasatan yang perlu, hendaklah membenarkan atau enggan membenarkan perintah itu.

 

Jika jumlah wang yang kena dibayar itu tidak dibayar dalam masa empat belas hari dari tarikh penahanan itu, harta yang ditahan itu atau mana-mana bahagian harta yang ditahan itu yang mencukupi untuk menghasilkan jumlah wang itu hendaklah dijual secara lelong yang dijalankan oleh badan pengurusan bersama di bawah penyeliaan Pesuruhjaya melainkan jika dalam tempoh itu suatu permohonan dibuat yang dalam hal itu, harta itu hendaklah dipegang sementara menunggu keputusan Mahkamah Majistret dan hendaklah kemudiannya diuruskan sebagaimana yang diperintahkan oleh Mahkamah Majistret.

 

Jika Mahkamah Majistret enggan membenarkan suatu perintah untuk pelepasan harta itu, dan keputusan Mahkamah Majistret itu dicapai dalam masa empat belas hari dari tarikh penahanan, harta itu tidak boleh dijual sebelum habisnya tempoh itu. Walau apa pun, jika harta itu adalah jenis mudah musnah, ia boleh dijual dengan segera, dan dalam hal itu, hasil jualan hendaklah dipegang sementara menunggu keputusan Mahkamah Majistret dan hendaklah kemudiannya diuruskan sebagaimana yang diperintahkan oleh Mahkamah Majistret.

 

Dalam mana-mana hal lain, hasil jualan hendaklah digunakan untuk menjelaskan jumlah wang yang kena dibayar bersama-sama dengan kos penahanan dan penjualan itu, dan apa- apa lebihan dan apa-apa harta yang tidak dijual hendaklah dibayar atau dikembalikan kepada orang yang, pada masa penahanan itu, memiliki atau didapati memiliki harta itu. Kos penahanan hendaklah termasuk perbelanjaan penyenggaraan ternakan dan penjagaan harta alih.

 

Jika apa-apa harta dijual sebelum habis tempoh empat belas hari dari tarikh penahanan, suatu ‘perintah bagi pelepasan harta itu’ hendaklah ditafsirkan sebagai suatu sebutan mengenai suatu perintah bagi pelepasan hasil jualan harta itu.

 

 

15.  Siapakah yang berhak memfailkan tuntutan kepada tribunal perumahan dan pengurusan strata (TPPS) ?  

 

Pihak yang berhak untuk memfailkan suatu tuntutan kepada Tribunal ialah seorang pemaju,  seorang pembeli, seorang pemilik, termasuklah pemilik asal, suatu badan pengurusan bersama, suatu perbadanan pengurusan, suatu perbadanan pengurusan subsidiary, seorang ejen pengurusan dan mana-mana orang berkepentingan yang lain, dengan kebenaran Tribunal.

 

 

16.  Bagaimana cara untuk membuat tuntutan kepada tribunal perumahan dan pengurusan strata?

 

Tuntutan hendaklah dibuat dalam borang yang ditetapkan bersama dengan fi yang ditetapkan dan mengikut mana-mana peraturan yang dibuat di bawah Bahagian ini.

 

 

17.  Apakah bidang kuasa yang ada pada tribunal perumahan dan pengurusan strata?

 

Bidang kuasa yang ada pada tribunal perumahan dan pengurusan strata adalah untuk menyelesaikan kes-kes seperti berikut :-

 

(a)    Suatu pertikaian atau aduan berkenaan dengan penjalanan atau pelaksanaan, atau kegagalan untuk menjalankan atau melaksanakan, suatu fungsi, kewajipan atau kuasa yang diberikan.

 

(b)   Suatu pertikaian mengenai kos atau pembaikan berkenaan dengan suatu kecacatan dalam suatu petak, bangunan atau tanah yang dicadangkan untuk dipecah bahagi kepada petak-petak, atau bangunan atau tanah yang dipecah bahagi, dan harta bersama atau harta bersama terhadapnya.

 

(c)    Suatu tuntutan bagi mendapatkan Caj, atau caruman kepada kumpulan wang penjelas, atau apa-apa jumlah yang diisytiharkan sebagai suatu hutang.

 

(d)   Suatu tuntutan bagi suatu perintah untuk mengadakan suatu mesyuarat agung.

 

(e)    Suatu tuntutan bagi suatu perintah untuk membatalkan prosiding mesyuarat jika mana-mana peruntukan Akta telah dilanggari.

 

(f)    Suatu tuntutan bagi suatu perintah untuk menidaksahkan suatu ketetapan jika hak mengundi telah dinafikan atau jika notis yang sewajarnya telah tidak diberi.

 

(g)   Suatu tuntutan bagi suatu perintah untuk menidaksahkan suatu ketetapan yang diluluskan dalam suatu mesyuarat agung.

 

(h)   Suatu tuntutan bagi suatu perintah untuk membatalkan pindaan undang- undang kecil dengan mengambil kira kepentingan semua pemunya petak atau pemilik.

 

(i)     Suatu tuntutan bagi suatu perintah untuk mengubah kadar bunga yang ditetapkan oleh badan pengurusan bersama, bagi pembayaran lewat Caj, atau caruman kepada kumpulan wang penjelas.

 

(j)     Suatu tuntutan bagi suatu perintah untuk mengubah jumlah insurans yang disediakan.

 

(k)   Suatu tuntutan bagi suatu perintah untuk meneruskan suatu tuntutan insurans.

 

(l)     Suatu tuntutan bagi memaksa badan pengurusan bersama untuk memberikan maklumat atau dokumen.

 

(m) Suatu tuntutan bagi suatu perintah untuk memberikan persetujuan bagi melakukan perubahan kepada mana-mana harta bersama atau harta bersama terhad.

 

(n)   Suatu tuntutan bagi suatu perintah untuk mengesahkan, mengubah atau membatalkan keputusan Pesuruhjaya Bangunan.

 

 

18.  Apakah perintah yang boleh dibuat oleh tribunal perumahan dan pengurusan strata?

 

Perintah yang boleh dibuat oleh tribunal perumahan dan pengurusan strata adalah seperti berikut :-

 

(a)    Tribunal boleh memerintahkan suatu pihak kepada prosiding untuk membayar sejumlah wang kepada pihak yang lain.

 

(b)   Tribunal boleh memerintahkan supaya harga atau balasan lain yang dibayar oleh suatu pihak dibayar balik kepada pihak itu.

 

(c)    Tribunal boleh memerintahkan pembayaran pampasan atau ganti rugi bagi apa-apa kerugian atau kerosakan yang ditanggung oleh suatu pihak.

 

(d)   Tribunal boleh memerintahkan pembetulan, pengetepian atau pengubahan suatu kontrak atau undang-undang kecil tambahan, secara keseluruhan atau sebahagiannya.

 

(e)    Tribunal boleh memerintahkan kos kepada atau terhadap mana-mana pihak untuk dibayar.

 

(f)    Tribunal boleh memerintahkan supaya suatu bunga dibayar atas apa-apa jumlah atau award kewangan pada kadar yang tidak melebihi lapan peratus setahun.

 

(g)   Tribunal boleh menolak suatu tuntutan yang ia pertimbangkan sebagai remeh atau menyusahkan.

 

(h)   Tribunal boleh membuat apa-apa perintah yang mengenainya ia mempunyai bidang kuasa untuk membuatnya atau apa-apa perintah lain sebagaimana yang disifatkannya adil dan suai manfaat.

 

(i)     Tribunal boleh membuat apa-apa perintah atau relif sampingan atau berbangkit sebagaimana yang perlu untuk memberi kesan kepada apa-apa perintah yang dibuat oleh Tribunal.